Visie MO

Onze ervaring leert dat grip op het leven krijgen én houden niet altijd eenvoudig is. Het leven brengt hindernissen met zich mee en mensen hebben vaak al een lange weg afgelegd voordat ze bij ons komen.

Wij bieden opvang en begeleiding op maat
Onze ondersteuning is doelgericht: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De Maatschappelijke Opvang is gespecialiseerd in opvang en begeleiding van mensen met complexe problematiek, die dak-/thuisloos zijn of met relationeel geweld te maken hebben. We kijken naar de mens in zijn of haar unieke situatie en stellen samen doelen op. Door middel van onze professionele en integrale aanpak begeleiden we mensen naar een zo zelfstandig mogelijk leven. We geloven in leren en ontwikkelen ter versterking van de positie van de medemens in de samenleving. De relatie tussen de cliënt en de professional is altijd gebaseerd op wederzijds respect en we vertrouwen daarbij op de eigen kracht, de talenten en de mogelijkheden van mensen. Wij helpen mensen om eigen keuzes te maken en sluiten daarbij aan bij de leefwereld, wensen en ambities. Soms is het daarbij, in het belang van het individu of de omgeving, nodig om bij te sturen.

Wij zijn altijd toegankelijk, bereikbaar en beschikbaar
Niemand hoeft op straat te slapen en te leven. Wij willen de persoonlijke situatie van mensen zo snel mogelijk stabiliseren en verbeteren. Wanneer de bestaansvoorwaarden, veiligheid of maatschappelijke positie van mensen in het geding komen, voelen wij ons geroepen deze te verbeteren.

Samenwerking binnen en buiten de regio hoort bij ons werk
De MO is een belangrijke schakel in de keten van preventie, opvang en herstel. Wij zijn voortdurend in ontwikkeling en zijn een professionele en vernieuwende organisatie.

Kernwaarden MO

Klantgericht
De relatie tussen de cliënt en de professional vormt de basis van de begeleiding. We werken samen met mensen en hun netwerk aan herstel. De inzet van de Maatschappelijke Opvang is om de cliënt vanuit eigen kracht mee te laten doen, te laten ontwikkelen en te laten herstellen. We gaan uit van mogelijkheden en kwaliteiten. Daarbij zijn we ons bewust van verschillen in normen, waarden en achtergronden en hoe deze een rol spelen in de begeleiding. We zijn realistisch, toegankelijk en zoeken gezamenlijk naar oplossingen. Onze ondersteuning is doelgericht: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Samenwerken
De MO is een belangrijke schakel in de keten van preventie, opvang en herstel. Samenwerken vereist een open en eerlijke omgang en communicatie naar elkaar. We zijn kritisch, loyaal, we nemen en geven verantwoordelijkheid. De professionals kennen het netwerk in de regio en werken nauw samen met de verschillende organisaties.

Betrouwbaar
Mensen kunnen op ons rekenen: we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We zijn transparant, open en oprecht. We nemen verantwoording over het eigen gedrag en zijn hierop aan te spreken. Regels en protocollen mogen bij ons ter discussie worden gesteld. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.

Deskundig
We leren van nieuwe situaties, reflecteren op ons handelen en blijven onze competenties ontwikkelen. We werken continu aan goede kwaliteit van zorg door onder andere samen te werken, bijscholing en het inschakelen van specialisten. We vinden het belangrijk om flexibel te zijn en durven buiten gebaande paden te gaan. Onze medewerkers zijn gedreven professionals die plezier en voldoening halen uit het uitoefenen van hun vak.

Veiligheid
Wij bieden veiligheid en bescherming aan cliënten en medewerkers door alert te zijn op een positief leef- en werkklimaat. Onze overtuiging is dat je eerst veiligheid moet ervaren voordat je kan ontwikkelen en herstellen. In de begeleiding bekijken we samen met onze cliënten hoe het eigen netwerk ondersteunend kan zijn. We stralen te allen tijde vertrouwen uit en we creëren openheid.

Respect
Wij respecteren de vrijheid van mensen om eigen keuzes te maken door het bieden van goede informatie. We werken vraaggestuurd en houden rekening met culturele en individuele verschillen. Als organisatie gaan we respectvol om met mensen en middelen en wij zijn hierop aanspreekbaar. We laten iedereen in zijn waarde, hebben oprechte interesse in de ander en zijn onbevooroordeeld.