Voor wie?
De cliëntenraad behartigt de belangen van álle cliënten van de Maatschappelijke Opvang Den Bosch. Of je nu afhankelijk bent van de hulpverlening omdat je dakloos bent, of slechts ondersteuning nodig hebt in het dagelijks leven of bij de opvoeding van je kinderen. De cliëntenraad wil voor iedereen een luisterend oor zijn, om zo alle mogelijke zaken die weleens mis gaan in de hulpverlening aan het licht te brengen en bespreekbaar te maken.

Veel cliënten van de Maatschappelijke Opvang Den Bosch lopen tegen dezelfde problemen aan, maar kunnen deze als individu moeilijk bespreekbaar maken. De cliëntenraad kan als spreekbuis optreden voor al die individuele gevallen en proberen structurele oplossingen te vinden.

Door wie?
De cliëntenraad bestaat uit (ex)cliënten van de Maatschappelijke Opvang Den Bosch. De leden zijn afkomstig uit vrijwel alle onderdelen van de Maatschappelijke Opvang, en weten samen dus precies wat er zoal speelt.

Door contact te blijven houden met de cliënten doen wij ons best om herkenbaar te blijven als aanspreekpunt voor klachten, ergernissen en misstanden binnen de Maatschappelijke Opvang. Dit contact wordt onderhouden door bezoeken aan huiskamervergaderingen, activiteiten te organiseren, maar ook door simpelweg eens een kopje koffie te komen drinken.

Mijn naam is Richard van Lokven. Ik ben in november 2012 in de opvang gekomen. Eerst op de crisisopvang (heet nu 24-uursopvang), van daaruit naar de Tweede Opvang Fase, waarna ik zelfstandig ben gaan wonen. Ik ben in 2013 aangeschoven bij de cliëntenraad, om iets terug te kunnen doen voor de MO, maar vooral om een stem te kunnen zijn voor de cliënten. Sinds 2016 ben ik voorzitter van de cliëntenraad.

Ik ben Angelique Humble. Moeder van drie kinderen, gescheiden en woonachtig in Berlicum. Ik ben vertegenwoordiger voor de vrouwenopvang. Ik heb zelf bijna één jaar gewoond op Hoek. Door een woonbegeleidster ben ik in de cliëntenraad gekomen. Eén keer in de maand komen we bij elkaar. Jullie zullen me zien op Hoek, waar ik een luisterd oor ben voor jullie. Tot ziens op Hoek!

Ik ben Thako van den Heuvel. Twaalf jaar geleden kwam ik als dakloze alcoholist met €40.000,- schuld in de crisisopvang (heet nu 24-uursopvang) aan de Jan Palachstraat terecht. Vanuit de opvang heb ik mijn verslavingsprobleem aangepakt, hebben we de schuldsanering op kunnen starten en heb ik uiteindelijk een woning en werk gevonden. Na twaalf jaar kan ik gelukkig zeggen dat mijn leven er nog steeds in positieve zin compleet anders uitziet.

Na mijn verblijf in de opvang heb ik mede de cliëntenraad opgezet en ben ook negen jaar voorzitter van de cliëntenraad geweest. Vanwege grote drukte op mijn werk heb ik drie jaar terug het voorzitterschap overgedragen, maar ik ben nog altijd wel met heel veel plezier raadslid. In die hoedanigheid probeer ik wekelijks de crisisopvang (nu 24-uursopvang) te bezoeken. Iets wat ik al die twaalf jaar al heb gedaan. Cliënten die vragen of problemen hebben, kunnen altijd bij mij terecht. Met klachten over de hulpverlening of het verblijf kun je altijd bij mij terecht. Maar als ervaringsdeskundige kan ik ook altijd een luisterend oor en eventueel goede raad bieden.

Mijn naam is Gonnie van Esch. Ik ben zo’n twee jaar geleden in de opvang gekomen en ik heb het ervaren als een rustpunt in mijn leven toen alles op de rit was.

Ik ben Michel de Smit, 54 jaar en al vanaf de oprichting van de cliëntenraad lid. Op dit moment vervul ik de functie van vicevoorzitter en daarvoor heb ik jaren de functie van secretaris op mij genomen. Ik heb zelf vroeger ook met mijn gezin in de opvang gezeten en destijds was er nog geen cliëntenraad waar je als cliënt terecht kon met vragen/klachten etc. Toen ik hiervoor benaderd werd heb ik ook geen moment getwijfeld om hier aan mee te doen. In de loop van de tijd heb ik verschillende dingen voorbij zien komen en waar het op neer komt is dat je als cliënt het grootste deel zelf zal moeten doen maar er handvatten zijn (CR, CVP, klachtenformulier) waar je dan iets aan hebt. Wij van de cliëntenraad zijn altijd bereid te luisteren naar je verhaal en je dan verder daarmee op weg te helpen.

Wat doen wij?
De cliëntenraad vergadert maandelijks. Tijdens deze vergaderingen wordt in de eerste plaats geprobeerd de belangrijkste knelpunten te bespreken. Gezamenlijk wordt dan aan eenduidig adviezen en oplossingen voor deze knelpunten gewerkt.

De cliëntenraad heeft een wettelijke status volgens de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ). Dit houdt in dat de raad een wettelijk erkend adviesorgaan is van de directie van de Maatschappelijke Opvang. Het adviesrecht van de cliëntenraad omvat onder anderen zaken die te maken hebben met:

  • privacy en veiligheid;
  • beleid met betrekking tot de intake, begeleiding en ontslag;
  • wijzigingen van doelstellingen van de Maatschappelijke Opvang of afdelingen van de Maatschappelijke Opvang;
  • benoemingen van directeur/bestuurder.

De cliëntenraad heeft tevens een zogenaamd ‘verzwaard adviesrecht’. Dit betekent dat de Maatschappelijke Opvang nooit zonder toestemming van de cliëntenraad besluiten mag nemen over veranderingen van bijvoorbeeld:

  • diensten en voorzieningen;
  • eigen bijdrage;
  • voedingsbeleid;
  • de kwaliteit van aangeboden begeleiding en ondersteuning;
  • huisreglementen;

of andere wijzigingen in het beleid van de Maatschappelijke Opvang.

Wat doen wij NIET?
De cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele geschillen met de hulpverlening. Het is in de eerste plaats de eigen verantwoordelijkheid van cliënten om op een redelijke manier tot een oplossing te komen met de hulpverleners. Natuurlijk willen wij wel altijd luisteren naar deze persoonlijke verhalen. Als vergelijkbare problemen bij meerdere mensen spelen, kan de cliëntenraad dit wel bij de directie of de afdelingshoofden aankaarten.

Klachtencommissie
De afhandeling van individuele klachten is vastgelegd in het klachtenreglement. Hierin zijn alle mogelijke procedures benoemd. Mocht je het gevoel hebben dat je klacht niet goed is afgehandeld, is het altijd mogelijk om de klacht te laten behandelen door de onafhankelijke externe klachtencommissie. De folder “klachtenregeling voor cliënten van SMO” kan op iedere locatie worden opgevraagd, en ook de leden van de cliëntenraad kunnen deze folder met je doornemen, om te bekijken wat voor jou de beste weg is. Tevens kan de cliëntenraad je de weg wijzen naar de klachtencommissie.

Bereikbaarheid
De raadsleden zullen regelmatig de verschillende locaties van de Maatschappelijke Opvang bezoeken, om op de hoogte te blijven van wat er zoal leeft onder de cliënten. Voel je vrij om hen aan te spreken over alles wat je bezig houdt binnen de opvang.

Je kunt ons ook altijd mailen op:

clientenraadmodenbosch@gmail.com

Bellen kan altijd op onderstaand telefoonnummer. Als je ideeën hebt voor de cliëntenraad of interesse hebt om in de cliëntenraad plaats te nemen, kun je ook van dit nummer gebruik maken.

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer:

073-613 92 25