Wat is mensenhandel
In Nederland verstaat men onder mensenhandel: het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang, geweld of misleiding (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. We spreken van mensenhandel als iemand onder dwang dingen moet doen waarvoor hij of zij niet zelf kiest en waar andere mensen (financieel) van profiteren. Als het gaat om een minderjarige, spreekt men ook van mensenhandel als er geen sprake is van dwang.

Mensenhandel wordt in meerdere categorieën onderverdeeld: seksuele uitbuiting en uitbuiting buiten de seksindustrie; arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en orgaanhandel.

Vormen van uitbuiting
Vormen van uitbuiting
Slachtoffers van seksuele uitbuiting vormen in Nederland de grootste groep slachtoffers. Denk aan een meisje die verliefd wordt op iemand die haar uiteindelijk, door manipulatie en chantage, dwingt om seks te hebben met andere mannen voor geld. Een jongen die uit zijn thuisland is gevlucht met hoop op een beter leven, iemand ontmoet die mooie beloftes doet en uiteindelijk gedwongen wordt in de prostitutie te werken. Maar ook die jongens en meiden die in eerste instantie zelf in de prostitutie gaan werken om hun studie en huur te betalen en uiteindelijk door een pooier fysiek en mentaal worden mishandeld en gedwongen worden in de prostitutie te blijven werken.

Bij criminele uitbuiting gaat het om het dwingen van een persoon tot het verrichten van een strafbaar feit. De opbrengst gaat dan naar de mensenhandelaar. Een tiener die onder druk van jeugdgroepen drugs verkoopt. Een minderjarige dat wordt aangezet om in een supermarkt iets te stelen en ten prooi valt aan criminele uitbuiting. Een meisje dat door haar vriend wordt gedwongen om abonnementen voor hem en zijn vrienden af te sluiten. Maar ook een migrant die van mensensmokkelaars henneptoppen moet knippen om zijn reis terug te betalen.

Arbeidsuitbuiting is een vorm van mensenhandel waarbij sprake is van gedwongen arbeids- of dienstverlening wat dus verder gaat dan slecht werkgeverschap. Uitbuiting in de land- en tuinbouw, visserij, horeca, huishoudelijk werk, industrie zijn een van de vele sectoren waar mensenhandel voor komt. Een man uit Polen die moest leven vanuit de vrachtwagen, hij werkte te veel onbetaalde en onderbetaalde uren, sliep in de vrachtwagen, zijn salaris werd ingehouden waardoor hij nog maar net voor zichzelf kon zorgen. Een vrouw uit Roemenië, documenten worden bij aankomst in Nederland afgenomen, een te dure woonruime, klachten over belabberde omgang met ziekte en de voortdurende dreiging van ontslag.

Gedwongen orgaanverwijdering is een vorm van mensenhandel waarbij het oogmerk niet op uitbuiting, maar op het verwijderen van organen is gericht. In Nederland is tot op heden weinig ervaring opgedaan met deze vorm van uitbuiting. Bij deze vorm van mensenhandel kun je denken aan een man die op de wachtlijst staat voor een nieuwe nier en doordat zijn situatie verslechterd besluit hij om in het buitenland een nier te kopen, bij terugkomst ervaart hij medische problemen. Of een Chinese vrouw die in ruil voor de overkomst van haar dochter naar Nederland haar nier af moest staan.

Signalenkaarten mensenhandel Noordoost Brabant
Signalenkaarten mensenhandel Noordoost Brabant
Voor de verschillende uitbuitingsvormen hebben wij signalenkaarten ontwikkeld voor burgers en professionals in de regio zodat:

  • Signalen van mensenhandel inzichtelijk worden gemaakt;
  • U weet wat u kunt doen als u een mogelijk slachtoffer van mensenhandel signaleert;
  • De meldroute helder is.

Signalenkaart arbeidsuitbuiting MO Den Bosch
Signalenkaart criminele uitbuiting MO Den Bosch
Signalenkaart seksuele uitbuiting MO Den Bosch

Meldpunt mensenhandel Oost-Brabant
Veilig Thuis Noordoost Brabant én Veilig Thuis Zuidoost Brabant

Meldpunt mensenhandel Oost-Brabant
Veilig Thuis Noordoost Brabant én Veilig Thuis Zuidoost Brabant
Bij Veilig Thuis kun je terecht voor advies over en het melden van vermoedens van binnenlandse slachtoffers van mensenhandel. Mensenhandel is een vorm van een afhankelijkheidsrelatie en valt onder de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veilig Thuis als meldpunt mensenhandel streeft een aantal doelen na:

  • Advies geven aan burgers en professionals bij vermoedens van mensenhandel.
  • Afspraken maken met de keten over het bieden van zorg én registratie, zodat er zicht komt op aantallen, de aard en ernst van de slachtoffers van binnenlandse mensenhandel.
  • Inzet van onderzoek naar signalen en/of het opstellen van veiligheidsvoorwaarden, indien passend

T: 0800-2000 W: https://www.veiligthuisbno.nl/mensenhandel-en-jeugd-prostitutie/

De opdracht van MO Den Bosch

De opdracht van MO Den Bosch
Het bieden van opvang, intramurale- en ambulante begeleiding aan Nederlandse en buitenlandse slachtoffers van mensenhandel. Daarnaast voeren wij de functie zorgcoördinatie mensenhandel uit.

Wij bieden:

  • Noodbed voor slachtoffers van mensenhandel binnen de vrouwenopvang, 24uurs opvang of jongerenopvang;
  • Opvang voor slachtoffers van mensenhandel binnen de vrouwenopvang, 24uurs opvang of jongerenopvang;
  • Ambulante begeleiding aan slachtoffers van mensenhandel op basis van nazorg (gemiddeld 3 maanden);
  • Zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel (team mensenhandel & prostitutie).

De zorgcoördinator mensenhandel maakt deel uit van een landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatoren. In de regio Noordoost Brabant is de functie belegd bij team mensenhandel & prostitutie. De Zorgcoördinator mensenhandel behartigd de belangen van slachtoffers van mensenhandel en zorgt ervoor dat er een samenhangend hulp- en ondersteuningsaanbod is georganiseerd.

De zorgcoördinator voert een intake uit, biedt ondersteuning bij het formuleren van de hulpvraag, biedt begeleiding en zorgt dat de slachtoffer naar de juiste zorgpartners wordt toe geleid. Monitort de afspraken en kan onder het zorgconvenant een Casusoverleg Op Maat (COM) organiseren.

De zorgcoördinator werkt nauw samen met zorg- en welzijnsorganisaties, opsporingsdiensten en gemeenten om mensenhandel effectief te bestrijden. De zorgcoördinator heeft kennis op het gebied van procedures, maar ook kennis van het hulp- en ondersteuningsaanbod voor slachtoffers van mensenhandel in de regio.

Voor meer informatie: www.wegwijzermensenhandel.nl