Presentiebenadering

Binnen MO Den Bosch werken wij volgens de presentiebenadering van Andries Baart.
De presentiebenadering is een manier van werken die de relatie tussen hulpverlener en cliënt als basis voor hulp en steun ziet. Goede zorg ontstaat als je zorgvuldig aansluit en afstemt op de ander en op wat hij of zij nodig heeft.
Als je als hulpverlener een goede relatie hebt met je cliënt weet je beter wat goede zorg is voor die cliënt op dat moment.

Door dit perspectief op zorg biedt de presentiebenadering een goede basis voor het inzetten van methodieken. Zo werken wij binnen MO Den Bosch ook herstel- en krachtgericht.

Herstelgericht werken

‘Herstellen is een persoonlijk, uniek proces waarin iemand de draad weer probeert op te pakken en zijn leven opnieuw inhoud en richting probeert te geven’ (Antony, 1993, Deegan, 1995).
Herstel is niet (perse) hetzelfde als genezen. Het gaat over actieve acceptatie (en dus bewustwording) van de eigen problemen, omstandigheden, beperkingen en mogelijkheden. Het is een langdurig proces dat gepaard gaat met vallen en opstaan, met crisissen en keerpunten en met pogingen die soms mislukken en soms slagen. Herstel is het proces van de cliënt. Het antwoord op de vraag ‘hoe moet ik mijn cliënt ondersteunen bij zijn/haar herstel?’ vind je altijd maar op één manier: door het de cliënt te vragen (Timmer, 2011).
Herstellen van onze cliënten gaat over het hervinden van eigen kracht, oftewel empowerment. Empowerment verwijst naar hoe mensen door een actieve inzet hun eigen krachten ontdekken en ontwikkelen en leren inzetten. In onze hulpverlening gaat het erom te komen tot een vruchtbare samenwerkingsrelatie waarin ruimte is voor het proces van empowerment. De kern van dit proces is het mogen onderzoeken van ‘wie ben ik’, het zoeken naar de eigen kracht en het gebruiken van eigen kennis om weer grip op zaken te krijgen.

Krachtgericht werken

Wat is krachtwerk? Volgens Saleebey: mobiliseer de krachten (talenten, kennis, capaciteiten, hulpbronnen) van cliënten en stel die in dienst van de doelen en inzichten die zij willen bereiken en de cliënten zullen een betere kwaliteit van leven ervaren vanuit hun eigen gezichtspunt (Saleebey,2006). Met krachtgericht werken binnen de MO Den Bosch maken wij gebruik van de krachten en mogelijkheden van mensen en de hulpbronnen in de gemeenschap. Hiermee helpen wij onze cliënten de regie over hun leven te houden of terug te krijgen.

Veerkracht

Werken met Veerkracht binnen de MO Den Bosch betekent methodisch werken met kinderen die met (een van) hun ouders in de Maatschappelijke Opvang terechtkomen.
Bij deze methodiek gaat het over de veerkracht en het herstelvermogen van een kind. Veerkracht laat het zelfvertrouwen groeien. Ook laat Veerkracht zien dat herstel mogelijk is en dat je hier als gezin, hulpverlener en hulpbronnen op kan en mag vertrouwen. Veerkracht geeft hoop voor de toekomst.
Bij deze methode nemen wij als Maatschappelijke Opvang de zorg voor de kinderen niet over van de ouders. De verantwoordelijkheid blijft bij de ouders maar MO Den Bosch ondersteunt ouders om dit zo goed mogelijk in te vullen.

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid krijgt steeds meer voet aan de grond in Nederland. Ervaring en onderzoek laten zien dat als je hebt geleerd je ervaring in te zetten bij het begeleiden van cliënten dit een positieve uitwerking heeft op cliënten en hun herstelproces.
Bij het begrip ‘ervaringsdeskundigheid’ wordt vaak een driedeling aangebracht: ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.
Iedereen met een achtergrond in de hulpverlening heeft ervaring. Als je hier betekenis aan kan geven en strategieën hebt ontwikkeld om met problemen om te gaan noemen we dat persoonlijke ervaringskennis; kennis hoe het is om te leven met een kwetsbaarheid en de gevolgen daarvan. Is iemand in staat om die kennis over te dragen naar anderen dan spreken we van ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigheid is een vaardigheid om kennis en ervaring over het eigen herstelproces zodanig in te zetten dat dit ondersteunend is voor anderen.

Bij MO Den Bosch werken een aantal ervaringsdeskundigen. Zij zijn onderdeel van een team en hebben afspraken, verantwoordelijkheden en resultaten te behalen. Zij zijn in staat uit te stijgen boven de eigen ervaring en kunnen de eigen situatie loslaten. Zij zijn geen cliënten meer van de MO.